refberry.ru

ЗАНЯТТЯ 17

Доручення - цс письмовий документ, за яким організація чи окрема особанадає право іншій особі на певну діяльність від її імені.

Реквізити особистого доручення: 1) назва виду документа; 2) прізвище, ім'я, по батькові особи, що видала доручення; 3) прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видане доручення; 4) термін дії документа; 5) дата складання, підпис особи и довірителя; 6) засвідчення підпису організацією, де працює, навчається довіритель.

Розписка - це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, передачі чи отримання документів, товарів, грошей.

Реквізити: 1) назва виду документа; 2) текст: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка передає цінності; у чому конкретно дано розписку; відомості про докумеїгг, що засвідчує особу, яка отримує цінності; підстава передачі й отримання цінностей; 3) дата; 4) підпис особи, яка отримала цінності; 5) завірення підпису.

Список* - це документ, який містить перелік осіб, предметів, об'єктів, документів у певному порядку і складається з метою інформації або реєстрації. Реквізити:штамп, номер, назва документа, заголовок, текст, підпис, дата, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

Реквізити 1)назва виду документа 2 заголовок 3 місце укладання 4 дата 5 повні назви сторін. їх представників (прізвище, ім'я, по ба-п.ковї)' повноважень, на підставі яких вони діють; 6) -текст, який містить: термін виконання, кількісні і якісні показники, вартість робіт і загальну суму; порядок виконання робіт, порядок розрахунків між сторонами; відповідальність сторін, порядок і місце розв'язання суперечок; 7) відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб; 8) підписи сторін; 9) печатка однієї або усіх установ, які укладають договір.

Трудова угода це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником.

Реквізити: 1) назва виду документа; 2) заголовок; 3) місце складання; 4) дата; 5) текст з перерахуванням повноважень і зобов'язань сторін; 6) юридичні адреси сторін; 7) підписи; 8) печатка установи.

Контракт - це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою та працівником про умови спільної виробничої та творчої діяльності. Сторони в контракті-, підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник.

Реквізити: 1) назва виду документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків..., на управління підприємством...); 2) дата і місце підписання; 3) орган, що наймає керівника; 4) посада, прізвишс, ім'я про батькові того, кого наймають; 5) текст; 6) підписи сторін - укладачів контракту; 7) печатка.001506423.html

001506433.html