refberry.ru

ЗАТВЕРДЖУЮ. Завідувач кафедри англійської мови

Завідувач кафедри англійської мови

факультету перекладачів

_____________ доц. Яценко Л.М.

“______”___________2014 року

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

І курс

напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська))

факультет перекладачів

Київ – 2014 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – для денної форми навчання – 28,5 для заочної форми навчання – 31,5 Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська))
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): _______________ Рік підготовки:
Змістових модулів –6 I-й I-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання проектна робота Семестр
Загальна кількість годин – для денної форми навчання – 1026 для заочної форми навчання – 1134 I,II-й I,II-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 14\16 самостійної роботи студента – 14\16 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр - год. - год.
Практичні, семінарські
510 год. 80год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
516 год. 1090 год.
Індивідуальні завдання: -год.
Вид контролю: КР, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 7% : 93%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни “Англійська мова” на першому курсі передбачає комплексну реалізацію відповідних цілей, а саме: практичної, когнітивної, виховної, освітньої, розвиваючої, професійно-орієнтованої та соціальної мети.

Практичнамета полягає у формуванні у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. Це включає вирішення наступних завдань:

· сформувати у студентів мовленнєву компетентність в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі, медіації.

· сформувати у студентів мовну компетентність: фонетичну, лексичну, граматичну, необхідних для спілкування в межах визначеної програмної тематики; сформувати навички вибирати лінгвістичну форму і спосіб висловлювання, що є адекватними ситуації спілкування; сформувати мовну усвідомленість.· сформувати у студентів лінгво-соціокультурну компетентність на рівні відповідного етапу навчання, ознайомити з національно-культурними особливостями країни, мова якої вивчається, і розвити уміння моделювати свою мовленнєву поведінку згідно цих особливостей.

· сформувати у студентів навчально-стратегічну компетентність; розвивати автономного студента, здатного використовувати гнучкі академічні та комунікативні вміння.

Когнітивна метапередбачає розвиток повного спектру когнітивних умінь: порівнювати, аналізувати, осмислювати, усвідомлювати, рефлексувати тощо.

Розвиваюча метаспрямована на розвиток у студентів мовних здібностей, культури мовної поведінки, навчальних умінь, інтересу до вивчення мови, таких властивостей особистості як стійкі позитивні емоції, вольові якості, пам'ять, рефлексія тощо.

Освітня метапередбачає використання мови, що вивчається для підвищення загальної культури студентів, розширення їхнього кругозору, знань про країни, мова яких вивчається (Великобританія, США, Австралія, Канада) їх реаліями та про навколишній світ у цілому.

Професійно-орієнтована метапередбачає розвиток професійних вмінь

перекладача: професійно-орієнтованих мовленнєвих вмінь в аудіюванні, говорінні (усний переклад), читанні і письмі (письмовий переклад), медіації; професійно-орієнтованої лінгво-соціокультурної компетентності.

Соціальна метаспрямована нарозвиток здатності вступати в комунікативні стосунки, готовність і бажання взаємодіяти з іншими, впевненість в собі, почуття толерантності, що сприяє функціонуванню в академічній сфері.

В результаті вивчення навчальної дисципліни “Англійська мова” на першому курсі студенти повинні досягнути рівня володіння іноземною мовою В2.1 “незалежного користувача” за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти повинні активно засвоїти словниковий мінімум обсягом в 2000-2500 лексичних одиниць в межах визначеної програмної тематики, граматичний, фоновий та лінгво-країнознавчий матеріал передбачений програмою.

Наприкінці першого року навчання студенти повинні повинні вміти:

- аудіюватимонологічне та діалогічне мовлення в культурно-естетичній, побутовій та професійно-перекладацькій сферах при безпосередньму спілкуванні та в звукопису при швидкості 230 складів за хвилину.- читати оригінальну художню, суспільно-політичну літературу, а також тексти з побутової тематики (ознайомлювальне читання – 200 слів/хв., читання вголос – 130 слів/хв).

- орфографічно, пунктуаційно грамотно писати диктанти, перекази, приватні листи, тези, повідомлення, тощо. Змістовно, ясно і логічно зв’язно написати характеристику, визначення, пояснення до побаченого, прочитаного, почутого.

- розповідати, описувати, характеризувати, пояснювати, порівнювати прочитані самостійно або прослухані тексти, робити повідомлення. Вести бесіду, виражати ставлення до змісту реплік співрозмовника.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Я і моя родина.

Студенти вивчають лексичні одиниці по темі Я і моя родина (підтеми зазначені нижче), частини мови, дієслово, морфологічну структуру, категорії та класифікації дієслова, утворення та особливості вживання теперішніх часових форм в мовленні. Студенти опановують фонетичний матеріал з тем: “Фонетика, фонема, алофон”,”Типи транскрипцій”, “Артикуляційна база англійської мови”, “Система голосних англійської мови”, “Графічні правила звуків англійської мови”, “Інтонація та її компоненти”.001506323.html

001506333.html