refberry.ru

Зат тасымалынсыз энергия тасымалы болады

Кл

5) 200 Кл

7. Лоренц күшін анықтайтын формула:

1) F=q·E

2) F=k

3) F= IǀΔℓBSinα

4) F=pgV

5) F=ǀqǀνBSinα

8.Электромагниттік индукция құбылысын кім ашты?

Фарадей

2) Кавендиш

3) Максвелл

4) Кулон

5) Ампер

9. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден қандай қашықтықта орналастыру керек? (көздің жақсы көру аралығы 25см)

1)12,5м

2) 0,125мм

См

4) 1,25 м

5) 1,25 см

10. Жарық әсерінен химиялық реакцияның жүру немесе тездетілу құбылысы

1) Электролиз

Фотосинтез

3) Фотоэффект

4) Иондалу

5) Рекомбинация

11. Жартылай ыдырау периоды 27жыл болатын, 8кг радиоактивті цезийден 135жылдан кейінгі қалған атомдарының массасы:

1) 25кг

Кг

3) 0,4 кг

4) 4 кг

5) 256 кг

12. 37Li+11H 24He+? реакциясындағы белгісіз бөлшек:

1) p

2) 24He

3) n

4) γ

5) e̶

13. 4 Н күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы неге тең?

1) 0,5 Н/м

2) 200 Н/м

3) 700 Н/м

4) 2 Н/м

5) 500 Н/м

14. Қысымның өлшем бірлігі:

1) 1 кг/м3

2) 1 г/см3

3) 1 м/с

4) 1 см/с

Па

15. Рычагтың тепе-теңдік ережесін сипаттайтын өрнек:

1) E=mgh

2) En=Ek

3) A=Nt

4) =

5) =

16. 44 грамм СО2 құрамындағы молекулалар саны:

1) 6·1029

2) 6·1020

3) 6·1023

4) 6·1026

5) 12·1023

17. Жүйе бір күйден екіншісіне өткенде сыртқы күштердің жұмысы А және оған берілген жылу мөлшері Q. ΔU жүйесінің ішкі энергиясының өзгеруі:

1) ΔU=A

2) ΔU=A-Q

3) ΔU=A+Q

4) ΔU=Q

5) ΔU=Q-A

18. Изотермиялық процесс кезінде газға 2·108 Дж жылу мөлшері берілген. Газдың атқаратын жұмысы:

1) 108Дж

Дж

3) 4·108Дж

4) 0

5) 6·108Дж

19. Электр тогының бар болу шарттарына қатысы жоқ тұжырымды табыңыз.

1) Зарядталған бөлшекке белгілі бір бағытта әсер ететін күштің болуы

2) Электр тізбегінде индуктивтілік катушкасының болуы3) Өткізгіш ішінде электр өрісінің болуы

4) Еркін зарядталған бөлшектердің болуы

5) Өткізгіш ұштарында потенциалдар айырымының болуы

20. Шамды ЭҚК-і 1,5 B ток көзіне қосқанда, тізбектегі ток күші 0,6 А. 1 мин ішінде бөгде күштердің атқаратын жұмысы.

1) 18Дж

2) 162Дж

3) 27Дж

Дж

5) 9 Дж

21.Тогы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірибе арқылы көрсеткен ғалым:

1) Максвелл

Эрстед

3) Лоренц

4) Ампер

5) Фарадей

22. Магнит ағынын анықтайтын негізгі формула:

1)

2) 02

3) Ф=ВScosα

4) ΔΦ=ƐΔt

5) F=⃒q⃒vBsinα

23. Денеде еріксіз механикалық тербелістердің пайда болу себебі:

1) Берілген ортада пайда болатын тербеліс

2) Қатты денелерде,сұйықтарда және газ тәрізді денелерде болатын тербеліс.

3) Денені тепе-теңдік қалыптан шығарғанда,оған әсер етуші тең әсерлі күштің шамасы нөлден өзгеше және тепе-теңдік қалыпқа бағытталған

4) Жүйенің үйкеліс күші өте аз

5) Денеге әсер етуші сыртқы периодты күш

24. Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған.Кернеу 125В және ток күші 2,5A болса интуктивтігі:

1) 0,14 Гн

2) 0,12 Гн

Гн

4) 0,13 Гн

5) 0,15 Гн

25. Радиоқабылдағыш тізбегін қоректендіретін трансформатордың бірінші реттік орамасында 1200 орам бар. Желідегі кернеу 120 В, ал қоректендіруге қажетті кернеу 3,5 В болса, екінші реттік орамадағы орам саны:

1) 25

2) 40

3) 30

4) 35

5) 45

26. Жарық дегеніміз электромагниттік толқындар. Олардың толқын ұзындығы.1) 3·10-7+7·10-7 м

2) 2·10-7+6·10-7 м

3) 6·10-7+11·10-7 м

4) 4·10-7+8·10-7 м

5) 5·10-7+9·10-7 м

27. Толқын жиілігі 7,5·1014 Гц болса, оның ауадағы толқын ұзындығын және осы жиілікте толқын түсін анықтаңыз.

1) 400 нм, күлгін

2) 700 нм, қызыл

3) 500 нм, жасыл

4) 600нм, қызыл

5) 760 нм, көк

28. Цельсия шкаласы бойынша абсолют нөл температура (температураның абсолют нөлі) неге тең?

1) -1000 С

2) 2730 С

3) 00 С

4) -2730 С

5) 1000 С

29. Кедергісі R жүктеме қосылған, ішкі кедергісі r ток көзінің ПӘК-і:

1) ƞ=Јε

2) ƞ=

3) ƞ=

4) ƞ=

5) ƞ=

30. Қоспасыз, таза жартылай өткізгіштердің электр өткіізгіштігі:

1) Электрондық

2) Ток өткізбейді

3) Кемтіктік

4) Теріс иондар

5) Кемтіктік және электрондық

31. Магнит индукция векторының бағыты:

1) Оңтүстік полюстен солтүстікке қарай

2) Контурдың нормалына қарама-қарсы

3) Магнит тілше осіне перпендикуляр

4) Электр тогымен бағыттас

5) Солтүстік полюстен оңтүстікке қарай

32. Катушкаға тұрақты магнит таякшасын енгіңізгенде,онда электр тоғы пайда болады.Бұл құбылыс қалай аталады?

1) Электромагниттік индукция

2) Индуктивтік индукция

3) Магниттік индукция

4) Электростатикалық индукция

5) Өзіндік индукция

33. Алфа-сәулесі дегеніміз:

1) Электрондар ағыны

2) Протондар ағыны

3) Фотондар ағыны

4) Гелий атомы ядроларының ағыны

5) Нейтрондар ағыны

34. Идеал газ күйінің теңдеуі.

1) pV/T=cost

24Ptv=const
3) VT/p=const

4) pTV=const

5) pT/V=const

35. β-сәулесі дегеніміз:

1) Нейтрондар ағыны

2) Электрондар ағыны

3) Гелий атомы ядроларының ағыны

4) Протондар ағыны

5) Фотондар ағыны

36. Тізбектің бөлігіндегі тоқтың жұмысын анықтауға қолданылмайтын формула.

1) A= ·Δt

2) A=P·Δt

3) A=I·U·Δt

4) A=q·E·Δd

5) A=I2·R·Δt

37. Магнит өрісінің сипаттамасы:

1) Магниттік тұрақты

2) Магниттік күш

3) Электр өрісінің кернеулік векторы

4) Магнит индукциясының векторы

5) Ортаның магнит өтімділігі

38.Дыбыстың биіктигі неге тәуелді?

1) Тербеліс периодына

2) Толқын ұзындығына

3) Тербеліс амплитудасына

4) Тербеліс фазасына

5) Тербеліс жиілігіне

39. Элементар электр тогы дегеніміз не?

1) Айнымалы электр тогы

2) Еркін электрондардың қозғалысы

3) Электрондардың атомдағы қозғалысы

4) Электролиттердегі иондардың қозғалысы

5) Тұрақты электр тогы

40. Жарық сәулесінің айна жазықтығына түсу бұрышы 700. Шағылған сәуле мен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:

1) 200

2) 900

3) 400

4) 800

5) 700

41.Төмендегі физикалық шамалардың векторлық болып табылатыны:

1) Жол

2) Жылдамдық

3) Тығыздық

4) Температура

5) Масса

42.Мыстың мольдік массасы М=0,0635кг/моль және тығыздығы 9000кг/м3 1м3мыстагы атомдар саны:

1) 8,7·1021

2) 7,5·108

3) 6,5·1020

4) 8,5·1028

5) 5,5·1023

43. γ-сәуле шығарудан сақтану үшін пайдаланылатын зат:

1) пластмасса

2) ағаш

3) бетон

4) қорғасын

5) болат

44. Тербеліс дегеніміз:

1) Тербелуші дененің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы

2) Уақыт аралығында дене жылдамдығының өзгеруі

3) Күштердің әсерінсіз дене жылдамдығы мен үдеуінің өзгеруі

4) Уақыт аралығында дене үдеуінің өзгеруі

5) Дене қозғалысының тең уақыт аралығында қайталануы

45.Фотосинтезде жарықтың қандай қасиеті байқалады?

1) Поляризация

2) Фотоэффект

3) Дисперсия

4) Люминесценция

5) Жарықтың химиялық әсері

46. Молекулалар (немесе атомдар) тікелей бір-бірімен (тығыз) жанаса орналасқан, бірақ тез араласып,ішкі құрылысы периодты түрде қайталанбайтын зат қандай күйде болады?

1) Зат сұйық күйінде

2) Зат аморфты күйінде

3) Бұл орналасу барлық жағдайда болуы мүмкін

4) Зат газдар күйінде

5) Зат қатты күйінде

47. Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш:

1) Гравитациялық күш

2) Лоренц күші

3) Ампер күші

4) Кулон күші

5) Архимед күші

48.Томсон формуласы:

1)

2)

3)

4)

5)

49. Электромагниттік әсер қандай жылдамдықпен таралады?

1) 2,4·108м/с

2) 5·10-2м/с

3) 330м/с

4) 1480м/с

5) 3·108м/с

50. Судың мольдік массасы(CИ жүйесінде):

1) 18. 10-2 кг/моль

2) 34.10-3 кг/моль

3) 34.102 кг/моль

4) 103 кг/моль

5) 18.10 кг/моль

51. Идеал газ күйінің теңдеуі (Менделеев- Клапейрон теңдеуі):

1)

2)

3) P1V1=P2V2

4) =

5) PV= ·R·T

52. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі

1) Вт

2) В/м

3) Тл

4) В

5) Гн

53. Контурдан I ток өткенде пайда болатын магнит ағыны.

1) Ф=В·S·ϹОSω·t

2) ΔФ=L·ΔI

3) Ф= В·S·Sinω·t

4) Ф= Вn·S

5) ΔФ=­ε·t

54. Трансформатордың бірінші реттік орамасындағы ток күші 0,5 А, оның ұштарындағы кернеу 220 В. Екінші реттік орамадағы ток күші 9А, ал оның ұштарындағы кернеу 10 В. Трансформатордың ПӘК-і:

1) 80%

2) 95%

3) 85%

4) 82%

5) 90%

55. Сиретілген газдың берілген массасының күйін сипаттайтын идеал газ күйінің теңдеуі қандай макроскопиялық параметрлермен беріледі?

1) Температура, қысым және концентрация

2) Қысым, температура және жылдамдық

3) Көлем, жылдамдық және концентрация

4) Көлем, температура және жылдамдық

5) Қысым, көлем және температура

56. Өткізгіштің көлденең қимасының 1 минутта 30 мКл электр мөлшері өткен болса, ондағы ток күші:

1) 0,1 мА

2) 0,4 мА

МА

4) 0,2 мА

5) 0,3 мА

57. Күн қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?

1) Электролюминесценция

2) Хемилюминесценция

3) Жылулық сәуле шығару

4) Катодолюминесценция

5) Фотолюминесценция

58. Серпімді ортада толқын таралған кезде энергия және зат тасымалы бола ма?

Зат тасымалынсыз энергия тасымалы болады

2) Зат және энергия тасымалы болады

3) Зат тасымалы да, энергия тасымалы да болмайды

4) Дұрыс жауабы жоқ

5) Энергия тасымалынсыз зат тасымалы болады

59. Төменгі жағдайлардың қайсысында денені материалдық нүкте деп есептеуге болады?

1) Дискіні Жерден 1м биіктікке көтеріп қойды

2) Дискі 1 м қашықтыққа домалап барып тоқтады

3) Спортшы дискіні 50 м қашықтыққа лақтырды

4) Дискі 1 м биіктіктен жерге түскенде

5) Дискіні станокта жасап тұр

60. Жылдамдығы 4 м/с, массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы.

1) 48 Дж

2) 18 Дж

3) 6 Дж

Дж

5) 12 Дж

61. Идеал газдың ішкі энергиясын есептейтін формула:

1) ΔU=A+ΔQ

2) U= RT

3) Q=mL

4) ΔQ=ΔU+A

5) cm(T2-T1)

62. Электр тогының жұмысын есептеу формуласы:

1) I·U

2) ρ·I/S

3) U/R

4) E/(R+r)

5) I·U·pΔt

63. Дененің толық энергиясы ΔE=27 Дж-ға артты. Дене массасының өзгерісі:

1) 3·106 кг

2) 30·10-16 кг

3) 0,3·10-16 кг

4) 0,03·10-16 кг

5) 3·10-16 кг

64. Сәулелердің толқын ұзындығы 500 нм болса, фотон импульсін анықтаңыз.(h=6,63·10-34 Дж·с)

1) 123,5·10-27 кг·м/с

2) 1325·10-27 кг·м/с

3) 0,1325·10-27 кг·м/с

4) 1,325·10-27 кг·м/с

5) 13,25·10-27 кг·м/с

65. Радиоактивті изотоптар алынатын жағдайлар:

1) α-бөлшектермен, γ-квантымен және нейтрондармен сәулелендіру

2) Химиялық реакциялар және нейтрондармен сәулелендіру

3) Химиялық реакциялар және α-бөлшектерменсәулелендіру

4) Химиялық реакциялар

5) Химиялық реакциялар және γ-квантыменсәулелендіру

66. Жұмыстың өлшем бірлігі:

1) Н

Дж

3) Дж-1

4) м/Дж

5) Н/м

67. Термодинамиканың бірінші заңының негізі-

1) Ньютонның бірінші заңы

2) Ньютонның екінші заңы

3) Масса мен энергияның өзара байланыс заңы

4) Энергияның сақталу заңы

5) Импульстің сақталу заңы

68. Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-заңының формуласы:

1) Q=0

2) A=-ΔU

3) Q=ΔU+A'

4) Q=ΔU

5) Q=A'

69. Газдардағы электр тогын тасымалдаушы зарядталған бөлшектер:

1) Теріс иондар

2) Оң және теріс иондар

3) Оң иондар

4) Электрондар мен оң иондар

5) Электрондар

70. Ток күшінің әсерлік мәні 5А. Амплитудалық мәні неге тең?

1) 15,7 А

2) 5 А

3) 3,14 А

4) 2,5 А

А

71. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің 2 есе үлкейген шын кескінін алу үшін, нәрсені линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

1) 6 м

См

3) 0,6 см

4) 0,06 см

5) 65 см

72. Мөлдір суда адамның көру қабілеті нашар, ал шынысы жазық көзілдірік кисе , су түбі жақсы көрінеді, себебі...

1) дұрыс жауабы жоқ

2) су мен көздің сыну көрсеткіштері әр түрлі

3) су мен шынының сыну көрсеткіштері бірдей

4) су мен шынының сыну көрсеткіштері әр түрлі

5) су мен көздің сыну көрсеткішт бірдей

73. Электронның тыныштық энергиясы (me=9,1·10-31кг)

1) 8,19·10-16 Дж

2) 8,19·10-12Дж

3) 8,19·10-14 Дж

4) 8,19·10-13 Дж

5) 8,19·10-15Дж

74. Рентген сәулесінің ең үлкен жиілігі ν. Рентген түтігі катоды мен аноды арасындағы потенциалдар айырмасы:

1) Δφ=e·ν ̸ h

2) Δφ=h ̸ e·ν

3) Δφ=hν ̸ e

4) Δφ=e·h ̸ ν

5) Δφ=ν ̸ e·h

75. Жылдамдықтың шамасы СИ жүйесінде қандай бірлікпен өлшенеді?

1) км ̸ с

2) м ̸ мин

3) см ̸ с

4) м ̸ с

5) км ̸ сағ

76. Меншікті булану жылуы дегеніміз:

1) Сұйықтың бірлік массасын, қайнау температурасына дейін жеткізіп оны буландыруға жұмсалатын жылу мөлшері.

2) Тұрақты температурадағы 1кг сұйықты толықтай буландыруға кететін жылу мөлшері.

3) Дұрыс жауабы жоқ.

4) Берілген сұйық массасын буландыруға кететін жылу мөлшері.

5) Сұйықтың бірлік массасын қайнау температурада буландыруға жұмсалатын жылу мөлшері

77. Заттың магниттік қасиетін сипаттайтын шама:

1) Заттың тығыздығы

2) Магнит индукциясының векторы

3) Кернеулік векторы

4) Магниттік тұрақты

5) Ортаның магнит өтімділігі

78. 20 секундта 50 рет тербеліс жасайтын материалдық нүктенің тербеліс периоды:

1) 40 с

2) 24с

3) 2,5 с

С

5) 100 с

79. СИ жүйесінде жұмыстың өлшем бірлігі ретінде Джоуль алынған. 1 Джоульды негізгі бірліктер арқылы өрнектеенде

1) м/с

2) кг·м2/с2

3) м/с2

4) кг·м/с2

5) кг·м/с

80. Т=267 К температура Цельсий шкаласы бойынша:

1) 16 0С

2) -160С

3) 320C

4) 60C

5) -60C

81. Кристалдану кезінде дененің температурасы ...

1) тұрақты бір мәнде болады

2) көтеріледі

3) төмендейді

4) заттың химиялық құрамына байланысты көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін

5) кристалдандыру температураға тәуелді емес және ол температураның кез-келген өзгерісінде жүреді

82. Матаға үйкелген эбонит таяқшада заряд пайда болды. Таяқшаның массасы өзгерді ме?

1) Өзгерген жоқ

2) Аздап өсті

3) 2есе азайды

4) Азайды

5) 2 есе өсті

83. Меншікті тербеліс периоды 0,02 с болатын электрометрдің резонанстық жиілігі:

1) 500 Гц

Гц

3) 0,5 Гц

4) 0,02 Гц

5) 0,2 4 Гц

84. Қандай заттар, қандай күйінде сызықтық спектрлер шығарады?

1) Өте қыздырылған сұйықтар

2) Заттың бір-бірімен нашар байланысқан немесе мүлдем байланыспаған молекулалары

3) Сиретілген газдар

4) Газ тәрізді атомдық күйлеріндегі барлық заттар

5)Қатты және сұйық заттар мен өте сығылған газдар

85. Бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырған кезде потенциалдар айырмасы 1кВ өрісте 40 мкДж жұмыс атқаратын зарядтың шамасы:

1) 40 Кл

2) 40 мкКл

НКл

4) 40 мКл

5) 40 кКл

86. Қатаңдығы 29,4 Н/см серіппе 20см-ге сығылған. Деформация серпінді. Серпінділік күшнің жұмысы?

1) -58,6 Дж

ДЖ

3) -5,8 Дж

4) -58,4 Дж

5) -58,2 Дж

87. Тұрақты күштің жұмысын есептеуге арналған жалпы өрнек.

1) A= F ̸ S

2) A=FS ̸ cosα

3) A=FS cosα

4) A=FS ̸ Sinα

5) A=FS Sinα

88. Диэлектриктегі нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі.

1) E=k

2) E=

3) E=

4) E=k

5) E=

89. Шамға қосылған амперметрдің көрсетуі 0,1 А. Желіге тағы да бір сондай шам тізбектей қосылса, амперметрдің көрсетуі қандай болады?

1) 0,05 А

А

3) 0,02 А

4) 0,2 А

5)10 А

90. Металдардағы еркін электр зарядын тасымалдаушылар:

1) Оң иондар001506223.html

001506233.html