refberry.ru

Значенням МО (MZ)

Розділ IV_

Візують на цю саму точку центром сітки ниток, коли вертикальний круг

заворуч, і натискають клавішу СшЗ. На дисплеї висвітиться нове значення

ісця нуля {рис. IV. 1. 34, б). Щоб ввести це значення у пам'ять приладу і

звернутися до вимірювань, ще раз натискають клавішу 1<гоЦ

Колімаційну похибку та місце нуля треба визначати перед початком

«мірювань, після переїздів та великих переходів, якщо температура повітря

мінюється більше ніж на 10°.

IV.2. Виконання тахеометричного знімання поверхні

IV. 2.1. Знімальна основа для тахеометричного знімання

Для виконання тахеометричного знімання пунктами знімальної основи

ожуть бути пункти:

• - Державної геодезичної мережі (ДГМ);

- геодезичної мережі згущення;

- знімальної геодезичної мережі.

Геодезичні мережі поділяють на планові та висотні. Планові геодезичні

гережі створюють методами тріангуляції, трилатерації, полігонометрії та GPS-

іегодами. За точністю вимірювань, схемою та послідовністю побудови їх

оділяють на:

-Державну геодезичну мережу 1-го, 2-го, 3-го класів. Це мережа пунктів,

:оординати яких визначені з високою точністю. їх використовують для

юширення єдиної системи координат на всій території України і вони г

юновою для створення інших мереж та для розв'язування наукових завдані.

Густота пунктів Державної геодезичної мережі є недостатньою для виконання

•опографічного знімання;

- геодезичну мережу згущення, яку за точністю поділяють на 4-ий клас,

-й та 2-й розряди. Її створюють для забезпечення великомасштабного топо-

рафічного знімання, інженерно-геодезичних вишукувань, проектування та бу-

цвництва інженерних споруд. Мережі згущення спираються на пункт

Державної геодезичної мережі;

- знімальну геодезичну мережу, пункти якої визначають додатково до точок

Державної геодезичної мережі та мереж згущення для забезпечення топографічного

інімання. Її створюють аналітичними (мікротріангуляція, теодолітні та тахео-

метричні ходи, засічки) і графічними (прямі, обернені та комбіновані засічки,

мензульні ходи) методами. Густота знімальної мережі повинна забезпечувати

>160

Тахеометричне знімання

безпосереднє знімання всієї ситуації на місцевості. Точки знімальної мережі

закріплюють на місцевості тимчасовими знаками (кілками, трубками тощо).

Державну висотну мережу поділяють на:

- мережі нівелювання І і II класів. Вони є головною висотною основою і

встановлюють єдину систему висот на всій території України, а також

використовуються для розв'язування наукових завдань;

- нівелірні мережі згущення III й IV класів, які створюють для згущеннявисотної основи, щоб забезпечити топографічне знімання та інженерні роботи;

- знімальну нівелірну мережу, яку створюють прокладанням ходів тех-

нічного геометричного або тригонометричного нівелювання. Її створюють 11: і

основі Державної нівелірної мережі як висотну основу для великомасштабних

знімань та для забезпечення вишукувальних і будівельних робіт.

IV. 2.2. Створення пунктів знімальної основи001505943.html

001505953.html