refberry.ru

Історична школа права

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

§ 1. Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу

§ 2. Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль

§ 3. Соціалістичні вчення: Ш. Фур´є, А. Сен-Сімон, Р. Оуен

§ 4. Філософський і юридичний позитивізм

ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

§ 1. Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна

§ 2. Проекти конституції декабристів: М. Муравйов, П. Пестель

§ 3. Проект слов´янського союзу Кирило-Мефодіївського товариства

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

§ 1. Ліберальні вчення про право і державу

§ 2. Марксистське вчення про державу і право

§ 3. Анархізм про державу і право

§ 4. Аристократична концепція держави і права Ф. Ніцше

ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В УКРАЇНІ І РОСІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

§ 1. Проекти і програми українських мислителів

§ 2. Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм»

РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ПРАВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ І РОСІЇ НАПРИКІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.

§ 1. Розробка теорії правової держави

§ 2. Розробка теорії права
а) Соціологічні концепції права

б) Формально-догматична концепція права

в) Нормативно-етичні концепції права

г) Психологічна теорія права

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX СТ.

§ 1. Консервативна державницька концепція

§ 2. Націоналістична концепція державності

§ 3. Національно-демократична модель української державності

§ 4. Соціал-демократична концепція української державності

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ БІЛЬШОВИЗМУ

§ 1. Ленінське вчення про державу і право та його послідовників

§ 2. Радянське праворозуміння

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В XX СТ.

§ 1. Теорія солідаризму Л. Дюгі

§ 2. Неолібералізм про державу

§ 3. Концепції плюралістичної демократії

§ 4. Концепції соціальної держави і політики загального благоденства

§ 5. Теорія еліт

§ 6. Соціологічна юриспруденція

§ 7. Реалістична теорія права

§ 8. Юридичний позитивізм. Нормативна теорія Г. Кельзена

§ 9. Сучасні концепції природного права

Список джерел, що рекомендуються:

1) История политических и правовых учений - Нерсесянц В.С.

2) Історія вчень про право і державу - Демиденко Г. Г.

3) Історія політичних і правових вчень - Андрусяк Т.

Теми для контрольних робіт з дисципліни «Історія вчень про державу і право» для студентів заочної форми навчання викладач: Усеінова Г.С.
Методологія історії вчень про право і державу
Джерела й особливості давньосхідної політико-правової думки
Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм
Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів
Ранні вчення в давньогрецькій філософії
Період розквіту давньогрецької політико-правової думки
Вчення в умовах кризи давньогрецької державності
Вчення Цицерона про державу і право
Політико-правові погляди римських стоїків
Римські юристи про право
Політичні і правові ідеї християнства
Вчення Томи Аквінського про державу і право
Теорія всесвітньої монархії А. Данте
Мусульманська політико-правова думка в Середні віки
«Слово про Закон і Благодать» Іларіона
Політико-правові проблеми в літописах Київської Русі
Політичне вчення Н. Макіавеллі
Вчення про державу Ж. Бодена. Теорія державного суверенітету
Ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла
Г. Гроций про право і державу
Основні напрямки англійської політико-правової думки
Вчення Т. Гоббса про право і державу
Вчення Дж. Локка про право і державу
Політико-правова думка польського періоду в Україні
Політичні програми гетьманів України
Політична програма Вольтера
Вчення про державу і право Ш. Монтеск´є
Політико-правові ідеї якобінців
Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу
Філософський і юридичний позитивізм
Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна
Вчення І. Канта про право і державу
Вчення Г. Гегеля про право і державу
Історична школа права
Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу
Соціалістичні вчення: Ш. Фур´є, А. Сен-Сімон, Р. Оуен
Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна
Проекти конституції декабристів: М. Муравйов, П. Пестель
Аристократична концепція держави і права Ф. Ніцше
Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм»
Ленінське вчення про державу і право та його послідовників
Радянське праворозуміння
Неолібералізм про державу
Юридичний позитивізм. Нормативна теорія Г. Кельзена
Теорія солідаризму Л. Дюгі001504723.html

001504733.html