refberry.ru

Контроль працездатності напівпровідникових приладів

Перевірку працездатноті напівпровідникових діодів проводять без випаювання із

електронного пристрою при допомозі стандартних омметрів, мультиметрів в режи-

мі цифрового омметра та спеціалізованих вимірювачів діодів,рідше —найпростіши-

ми випробувачами із світлодіодними індикаторами.

Для перевірки працездатності діодів в електронних пристроях їх вимикають від дже-

рел живлення,знімають залишковий електричний заряд з конденсаторів ємністю>0,5

мікрофаради,перевіряють електричний “0” омметра шляхом замикання вимірюва-

льних щупів між собою і діючи ручкою змінного резистора”Установка “0”,а потім

вмикають щупи паралельно діоду “+”до р-області,а “--”до n-до області і вимі-

рюєм прямий опір діоду який складає одиниці Ом для потужних вентилів і одиниці

десятків Ом. Далі змінюємо полярність вмикання діоду на протилежну і вимірюємо

зворотній опір діоду,який може бути від одиниць сотен Ом до одиниць мегом -діод

працездатний. При короткому замиканні р-n-переходу опори для прямого і зворот-

нього вмикання діоду наблиєжаються до 0, при обриві — опір наближається до ∞-

діод непрацездатний і його необхідно замінити новим .

Працездатнсть транзисторів найраціональніше перевіряють вимірювачами парамет-

рів,наприклад,типу Л2-54 або подібним,але в умовах конкретного підприємства не

завжди є така можливість в кращому випадку —мультиметр і добре якщо він циф-

ровий та має великий вхідний опір—це виключатиме шунтування р-n-переходів.

Розглянемо методику перевірки працездатності біполярного малопотужного тран-

зистора р-n-р типу при допомозі мультиметра,налаштованого в режим омметра.

Приєднаємо до бази “+”внутрішньої батареї омметра,переходи транзистора бу-

дуть закриті і омметр покаже великий опір між базою і колектором та між базою

і емітером.

Змінемо полярність джерела живлення омметра(--Еб),омметр покаже малий опір

між базою і колектором,базою і емітером.

Для транзисторів n-p-n типу полярності живлення омметра змінюються на проти-

лежні.

Транзистори типів МДН і МОН, найчастіше входять до складу ІМС перевіряють

при допомозі програмних спеціалізованих пристроїв.

Працездатність тиристорів перевіряють при допомозі спеціальних стендів здатних

вимірювати амплітудні струмів і напруг,а також часових тривалостей запускаючих

імпульсів в реальних масштабах їх значень.

Сьогодні для налаштування електронних систем і комлексів використовують стен-

ди перевірки тиристорів Крона 902-01--здатних контролювати всі параметри тиристорів малої і великої потужності.001503983.html

001503993.html