refberry.ru

Увімкнення гармонічної ЕРС на вхід вибірного кола. Операторний метод.

В багатьох радіотехнічних системах (радіолокаційних, системах багатоканального радіозв’язку) інформація передається з допомогою послідовності прямокутних радіоімпульсів. В таких системах на вході радіоприймачів за звичай ставлять резонансні частотно-вибірні системи при проходженні яких, сигнали зазнають деяких спотворень. Для установлення характеру спотворень знайдемо сигнал на виході такої класичної частотно-вибірної системи як послідовний коливальний контур при . Скористаємося операторним методом. Операторна схема заміщення при нульових початкових умовах показана на рис.7.11 Зображення напруги на конденсаторі очевидно дорівнює:

,

де: - резонансна частота послідовного коливального контуру; .- декремент затухання.

Для знаходження оригіналу скористаємося формулами розкладання (першою формулою Хевісайда). Нехай параметри елементів контуру відповідають коливальному режиму . Тоді многочлен у знаменнику має чотири корені: , , , . Тут - частота власних коливань контуру.

Отже

Якщо частота впливу співпадає з резонансною частотою контуру ( ) , а контур високої добротності ( ), то

.

Характер зміни напруги на конденсаторі високо добротного контуру при збуджені на резонансній частоті має вигляд гармонічного коливання у якого амплітуда модульована експонентою. З часом, напруга на виході наближається до усталеного, стаціонарного значення (рис.7.12). При цьому , при незначних декрементах затухання, амплітуда стає ’’фантастичною’’, проте її установлення триває досить довго. Іншими словами - явище резонансу, характерне для усталеного режиму, довго не наступає.

Знайдемо час установлення коливань у контурі. Очевидно, що цей час визначається доданком у (). Теоретично коливання будуть установлюватися нескінченно довго. На практиці вважають, що перехідний процес близький до завершення, якщо амплітуда вимушених коливань досягає рівня від стаціонарного значення. Зазначений критерій тривалості перехідних процесів приводить до рівняння , розв’язком якого і є час установлення (див. формулу ())

.

Отже ми отримали дуже важливе співвідношення між смугою пропускання контуру і часом установлення вимушених коливань у контурі

, а саме, час установлення вимушених коливань обернено пропорційний смузі пропускання контуру.

Рівняння () має велике практичне значення. Часто експериментально значно простіше досліджувати поведінку системи поблизу резонансу, ніж спостерігати час установлення. У таких випадках, за отриманим значенням , із рівняння () легко знайти .

На частотах збудження , що відрізняються у незначній мірі від резонансної частоти контуру та незначних затуханнях ( ), на початковій стадії перехідних процесів ( ) формула () трансформується у наступну.

По своєму характеру це амплітудно-модульовані коливання з частотою модуляції значно меншою від частоти джерела (рис.7.13). Такий характер модульованих коливань відомий під назвою биття .

Контрольні запитання

1. Чому при класичному методі дослідження перехідних процесів рекомендують складати диференціальні рівняння відносно змінних стану?

2. Як довго тривають перехідні процеси у колах першого порядку?

3.

Задачі

1. Нехай функція є оригіналом. Покажіть що функцію теж можна вважати оригіналом.

2. Знайти зображення східчастої функції

тут: ; ; .001503783.html

001503793.html