refberry.ru

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

Загальне оцінювання магістерської дипломної роботи здійснюється з урахуванням якості виконаної письмової роботи та її відповідності встановленим вимогам, додержання слухачем узгодженого з науковим керівником календарного графіка та встановленого регламенту її виконання, а також результатів прилюдного усного захисту на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності „Правознавство”. Під час визначення оцінки магістерської дипломної роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студента. ДЕК, оцінюючи підготовлену магістерську дипломну роботу, зазвичай, ураховує такі показники:

1) системність і глибину теоретичного аналізу проблеми на основі джерел наукової літератури;

2) якість та ґрунтовність аналізу нормативно-правових джерел;

3) якість і ґрунтовність аналізу матеріалів правозастосовчої практики;

4) ступінь розкриття теми;

5) рівень одержаних результатів;

6) обґрунтованість, практичну цінність висновків та пропозицій;

7) якість оформлення роботи, стиль, мову й орфографію викладеного матеріалу;

8) змістовність доповіді магістранта про основні результати дослідження;

9) правильність, чіткість, аргументованість відповідей на запитання членів ДЕК;

10) зауваження та рекомендації рецензентів і наукового керівника магістерської дипломної роботи (зокрема, щодо додержання календарного графіка та Регламенту виконання роботи).

Системність і глибина теоретичного аналізу проблеми на основі джерел наукової літератури
При оцінюванні враховується: ~ чи поданий у роботі системний та всебічний аналіз теоретичного матеріалу з вибраної теми; ~ чи використано досягнення класичної та обов‘язково сучасної юридичної думки (останні 2–3 роки видання); ~ чи розглядаються різні підходи, теорії, концепції тощо; ~ чи наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела; ~ чи подає автор власне ставлення до аналізованих положень та належним чином аргументує свою позицію; ~ чи наявні коректні посилання на джерела
Якість та ґрунтовність аналізу нормативно-правових джерел та матеріалів правозастосовчої практики
При оцінюванні враховується: ~ чи використано в роботі та докладно проаналізовано положення всіх основних чинних нормативно-правових актів щодо предмета дослідження; ~ чи виявлено основні прогалини та недоліки; ~ чи критично розглянуто основні положення наявних законопроектів; ~ чи здійснено аналіз нормативних джерел на належному теоретичному рівні
Якість і ґрунтовність аналізу матеріалів правозастосовчої практики
При оцінюванні враховується: ~ чи розглядаються в роботі та ґрунтовно аналізуються матеріали судової або іншої правозастосовчої практики; ~ чи характеризується її зв'язок з положеннями чинного законодавства та вплив на досліджувані суспільні відносини; ~ чи прогнозуються тенденції розвитку юридичної практики і відповідного законодавства, правового інституту тощо
Ступінь розкриття теми; рівень одержаних результатів; обґрунтованість, практична цінність висновків та пропозицій
При оцінюванні враховується: ~ чи повністю розкрито тему роботи; ~ чи висвітлено в роботі безпосередньо пов‘язані з темою спеціальні питання; ~ чи зачіпаються при цьому проблемні питання законодавства, держави, її інститутів, юридичної науки і практики; ~ чи проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання проблем; ~ чи сформульовані чітко результати дослідження і пропозиції; ~ чи вони належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента
Якість оформлення роботи, стиль, мова і орфографія викладеного матеріалу
При оцінюванні враховується: ~ чи відповідає оформлення роботи встановленим вимогам; ~ чи є стиль викладу матеріалу науковим з додержанням усталених термінів та терміносполучень; ~ чи виконана робота літературною українською мовою; ~ чи викладено текст роботи логічно та грамотно і стилістично правильно
Усний захист дипломної роботи в ДЕК, зокрема:
Презентація доповіді
При оцінюванні виступу студента враховується: ~ чи представлені всі основні елементи доповіді згідно з установленими вимогами; ~ чи побудована доповідь слухача логічно, у науковому стилі, чи є змістовною, зрозумілою, граматично коректною, добре аргументованою, переконливою; ~ чи проголошено доповідь вільно, зі знанням теми дослідження; ~ чи вільно орієнтується слухач у змісті своєї роботи під час виступу; ~ чи упевнено викладає її основні положення, висновки; ~ чи правильно аргументує власну позицію і, відповідно, демонструє належний рівень теоретичної підготовки, ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження
Відповіді на питання
При оцінюванні відповідей на питання враховується: ~ чи демонструє студент вільне володіння матеріалом та належну фахову підготовку; ~ чи всі надані відповіді є чіткими, зрозумілими, правильними та коректними, стилістично грамотними, побудованими з додержанням логіки та наукового стилю
Додержання календарного графіка виконання роботи (Регламенту)
При оцінюванні враховується: ~ чи на всіх етапах виконання роботи студент чітко додержувався графіка (регламенту), погодженого з науковим керівником; ~ чи сумлінно та вчасно виконував всі завдання керівника; ~ чи вчасно подавав окремі частини роботи та роботу в цілому
001503743.html

001503753.html