refberry.ru

Розслідування та облік нещасних випадків у туристському комплексі

Згідно зі статтею 22Закону України «Про охорону праці», розслідування та облік нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій проводиться таким чином: роботодавець по­винен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до по­ложення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за по­годженням з Всеукраїнським об'єднанням профспілок.

За підсумками розслідування нещасного випадку, професій­ного захворювання або аварії роботодавець складає акт за вста­новленою формою, один примірник якого він зобов'язаний вида­ти потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний ви­падок чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішу­ється посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці, рішення якої є обов'язковим для роботодавця.

Рішення посадової особи органу державного нагляду за охоро­ною праці може бути оскаржене в судовому порядку.

Розслідуванню й обліку підлягають нещасні випадки, що від­булися з робітниками та службовцями, які знаходяться на постій­ній, тимчасовій 1 сезонній роботі, позаштатними робітниками та працюючими за сумісництвом; членами організації орендарів, а також з особами, що займаються індивідуальною трудовою ді-
001502883.html

001502893.html