refberry.ru

Визначення прямокутних координат точок.

На сучасних топографічних картах нанесено сітку ліній абсцис і ординат в

проекції Гауса-Крюгера, яка називається кілометровою сіткою.

Координати точок визначають відносно ліній координатної (кілометрової)

сітки простим інтерполюванням. Щоб знайти прямокутні координати точки,

наприклад точки С, треба через цю точку провести лінії, паралельні до ліній

координатної (кілометрової) сітки, відлічити кількість кілометрів (число, яке

вказане біля молодшої лінії координатної сітки) та додати до нього кількість

метрів (Ахс , чи Аус). Числові значення Лхс та Дус знаходять за допомогою

циркуля-вимірника та поперечного масштабу.

Наприклад: Хс = 6065000л/ + Ахс = 6065000м + 602м = 6065602 м ;

Ус = 4311000 м + Аус = 4311000м + 878 м = 4311878 м.

У значенні абсцис перша цифра (4) - номер зони, в якій міститься карта.

3. Вимірювання довжин ліній.

Довжини горизонтальних проекцій відрізків ліній між заданими точками

вимірюють за допомогою лінійного або поперечного масштабів. Для ви-

мірювання довжин криволінійних контурів (дороги, ріки, берегової лінії тощо)

застосовують різні способи. Найчастіше контур ділять на прямолінійні відрізки,

тобто вимірюють частинами. Зручніше довжини таких контурів вимірювати

спеціальним приладом - курвіметром.

4. Вимірювання дирекційного кута або азимута.

Для вимірювання дирекційного кута лінії через її початкову точку

проводять пряму, паралельну до осі абсцис, або продовжують лінію до пе-

ретину з віссю абсцис. Вимірюють дирекційний кут транспортиром.

Для безпосереднього вимірювання істинного азимута лінії через почат-

кову її точку проводять пряму, паралельну до східної або західної внутрішньої

рамки карти (до якої точка ближча), і відносно цієї лінії вимірюють азимут

Транспортиром.

5. Орієнтування карти або плану на місцевості.

Орієнтування карти або плану на місцевості можна виконати за допо-

могою бусолі (компаса) або за контурами місцевості.

Лінії напрямку Пн-Пд бусолі суміщають із західною або східною рамкою

карти і повертають карту разом із бусоллю доти, доки північний кінець стрілки

не зупиниться на відліку, що дорівнює схиленню магнітної стрілки 8.

Орієнтування по кілометровій сітці виконують так само, але стрілка має

показувати відлік 8 - у, де у - зближення меридіанів.

Під час орієнтування карти або плану за контурами місцевості стають па

початок лінії між двома контурами і повертають аркуш карти доти, доки лінія

на карті не буде паралельною до лінії на місцевості.

>234

Вортикальне знімання001502563.html

001502573.html