refberry.ru

Література. 1. Андрієнко К.О. Актуальні проблеми податкової політики

1. Андрієнко К.О. Актуальні проблеми податкової політики. //Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Україна наукова” (21-23 грудня 2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/andrienko-ko-aktualni-problemi-podatkovoyi-politiki/

2. Бандурка О.М., Тищенко М. Податкове право. Навчальний посібник рекомендовано.- | Издательство: ЦУЛ, 2012 ,-312 с.

3. Буряковський В. В. та ін. Податки: навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.—611 с.

4. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: у 6 т. – Т 2/ ред. кол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. К.:НДФІ, 2004.:-Соціальна спрямованість бюджетної політики/ М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Е.М. Лыбанова та ін..-с.110

5. Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання // Фінанси України. - 2009.- № 2. - С. 39-43.

6. Все про податки: Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Кольга, В. А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492с.

7. Вимоги та порядок подання електронної звітності.[ Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.kyivsta.gov.ua/zvit/poryadok.htm

8. Вишневский В. П. Методологические основы совершенствования налогообложения предприятий: дис. доктора экон. наук :08.06.01 / Вишневский Валентин Павлович. -Донецк, 1998. – 410 с.

9. Галиця О.І. Механізм функціонування технопарків та бізнес-інкубаторів / О.І. Галиця // Економіка промисловості. – 2005. – №4. – с. 22-31.

10. Гаценко А. Шість питань про подання податкової декларації [Електроний ресурс] Режим доступу http://ua.prostopravo.com.ua/podatki/ statti/ shist_pitan_pro_ podannya_podatkovoyi_deklaratsiyi

11. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посібник. — К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.—273 с.

12. Гетманцев Д. Офшорний статус і надходження до бюджету // «Дзеркало тижня. Україна» №44, 02 грудня 2011, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/ofshorniy_status_i_nadhodzhennya_do_byudzhetu-92920.html

13. Гіжевський В.К.,Буханевич О.М. ,Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку. Навчальний посібник - Издательство: Атика,-2010.- 196 с.

14. Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 216с.

15. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування: Пер. 2-го англ. видан. – К.: “Абрис”, 1997. – 304с.

16. Дубчак Л. Рунівна функція в механізмі оподаткування// Економіка, фінанси і право.-1999.- № 4.- С.13

17. Дыльнова Т.В. Социальная справедливость и социальное неравенство в условиях современной Росии / /Весник РУДН, серия Социология. -2004. - №6-7. С. 9418. Електронна звітність: [Електроний ресурс] Режим доступу: http://www.kyivsta.gov.ua/news/2011/10/1007.htm

19. Ефимов А. Бланкетні норми права в податковому законодавстві // Юридичний радник.-2008 № 4 (24) [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/?m=authors&aut=569&art=640

20. Значення компетентності персоналу у процесі впровадження системи менеджменту якості: Економіка та держава / О.О. Бондаренко, 2009 - №4, 70-72с.

21. Іваськевич М. П. Податкова політика України: її зміст, особливості та перспективи. [ Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/61542.doc.htm

22. Історія економічних вчень: Підручник/за ред..В.Д. Базилевича.-К.:Знання, 2004.-Т.1.-С.217

23. Инновационный взгляд из Китая [Электронний ресурс]. − Режим доступа: URL: http://www.review.uz/ru/article/188

24. Карасева МС.В. Имущественный характер финансово-правового регулирования// Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства.- Черновцы:Рута, 2003.-вып.2.-С.5 -16

25. Конрад Ю. Податкова політика в Україні // Економіка України. -2008.-№1.-С.95-103.

26. Консультують провідні фахівці органів Державної податкової служби України. Податковий кодекс у запитаннях і відповідях.-Х.: Фактор, 2011 .-240 с.

27. Кочевих О. Декларація про доходи в 2011 році (за 2010 рік): що нового. [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://ua.prostopravo.com.ua/podatki/ statti/deklaratsiya_pro_dohodi_v_2011_rotsi_za_2010_rik_scho_novogo

28. Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії// Фінанси України.-2003, С.54

29. Кучеров И.И. Налоговое право России. Общая часть:учебн/М.В. Кустова, О.А. Ногина, Н.А. Шевелева/ отв. Ред Н.А. Шевелева.-М.: Юрист, 2001 -490 с.

30. Кучерявенко Н.П. Налоговое право Украины. (Вопросы и ответы).— Х.: ООО «Одиссей», 2007.— 144 с.

31. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація: Монографія.-Правова єдність, 2009.-460 с.

32. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Консум, 1997.—432 с.33. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Легас, 2001.—584с.

34. Ластовецький А. Вдосконалення правового регулювання оподаткування як головного організаційно – правового засобу впливу на підприємницьку діяльність // Право України. – 2005.- № 5.- с. 56-57.

35. Мартинова Т. Податкова політика в Україні: як облагодіяти людство? //Українські ділові новини. - 2009. - № 5.- С.12-21.

36. Майбуров И.А., Соколовская М. Теория налогообложения. Продвинутый курс Издательство: Юнити, 2011, 591 с.

37. НПК Податкового кодексу України. В 2-х томах. Издательство: ЦУЛ(Професіонал ВД),-2011 .-1900 с.

38. Мельник П. В. Напрями вдосконаленняподаткової політики в контексті прийняття Податкового кодексу України / П. В. Мельник // Податкова політика України та механізми її реалізації в податковому кодексі : матеріали наук-практ. конф. – Ірпінь : Академія ДПС України , 2005. - С. 3-10.

39. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т./кол автор [заг. ред. М.Я. Азаров].- К.: Міністерство фінансів України, 2010

40. Налоговое право: ученик./под. ред.. С.Г. Пепеляева.-М.: Юрист, 2005 .-591 с.

41. Налоговое планирование в предпринемательской деятельности: правовоерегулирование: монография/Т.А. Гусева.-М.: Волтерс Клувер, 2006,-472 с.

42. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія.-Черновці:Рута, 2004.-264 с.

43. Нормативно-правове регулювання офшорного бізнесу в Україні.

44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

45. http://ekonomistoff.ru/normativno-pravove-regulyuvannya-ofshornogo-biznesu-v-ukra%D1%97ni/

46. Обушак Д.М., Дранович М.П. Офшорні зони, проблеми їх контролю і регулювання в Україні та світі

47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

48. http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67664.doc.htm

49. Озеров И.Х. Основи фінансовой науки.-Вып. 1: Учение об обыкновенных доходах.-М.: Типография т-ва И.Д. Сытина, 1908 -530 с.

50. Олійник О. В. Податкова система : навчальний посібник / О. В. Олійник, І. В. Філон. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. –456 с.

51. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня д. е. н. за спец. 08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Київ, 2006.

52. Офшорні зони: легальні незаконні цілі використання: Економічний вісник /І. Галкін, 2003-№11. 38-42с.

53. Офшорні зони як інструмент міжнародної податкової конкуренції [Електронний ресурс] / Кміль В.М., Ткачик Л.П. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України - 2009 - №1. - с. 151-157

54. [Електронний ресурс].- Режим доступу:

55. www.nbuv.gov.ua/e- joumals/znpnudps/2009_1/pdf/09kvmitc.pdf

56. Офшорний бізнес: його особливості та проблеми [Електронний ресурс] / Житарюк В.В., Самокіщук М.В., Столяр Ю.Є. // Архів праць Всеукраїнських науково- практичних інтернет-конференцій. Режим доступу: http://intkonf.org/zhitaryuk-vv- samokischuk-mv-stolyar-yue-ofshorniy-biznes-yogo-osoblivosti-i-problemi/

57. Офшорний бізнес: сутність, проблеми, перспективи.// Економіка для студентів, від 6-07-2011 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://gufer.net/national_economy/90-ofshorniy-bznes-sutnst-problemi-perspektivi.html

58. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. // Економіка для студентів, 7-07-201 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://gufer.net/investitsii/100-podatkove-stimulyuvannya-nvesticynoyi-dyalnost-v ukrayin.html

59. Парыгина В.А. Российское налоговое право. Проблемы теории и практики: учебн. Пособ./В.А. Парыгина/вступ. Стат к.ю.н. А.А. Тедеева.-М.: изд-во консульт компан «Статус-кво 97», 2005.-336 с.

60. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права.-Черновці Вид-во ЧДУ, 1998.-275 с.

61. Петрова Г. В. Налоговое право: Учебник для вузов. — М.: Издательская группа ИНФРА НОРМА, 1997.-271 с.

62. Печуляк В. П. Здійснення державної податкової політики в Україні (Організаційні правові аспекти). Автореф. на здобут звання к.ю.н., за спеціальністю 12.00.07 теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.-К.: 2005

63. Питання оподаткування та законодавче регулювання діяльності технопарків. [Електронний ресурс].- Режим доступу:

64. http://www.afperspektiva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=53

65. Подання податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді”.– Київ: ДПА України.– 2007.– 17 с.,

66. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та інші]; за ред.. З.С. Варналія.-К.: Знання України, 2008.-675 с.

67. Податкове право України: Кредитно-модульний курс: Навч. Посібник [для студ ВНЗ]/ [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко.-К.: Правова єдність, 2009.-485 с. –Авт. зазначено на звороті тит.арк.-Бібліогр.: с. 473-474.]

68. Податкове право України: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.] – К.: Правова єдність, 2009. – 485 с.

69. Податкове право України: Академічний курс. Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 701 с.

70. Податкове право – навч. посібник за редакцією проф.. Кучерявенька М.П., - К., Юрінком Інтер, 2004р.;

71. Податкова система: навч. посібн. для студ ВНЗ/ [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В., та ін..] за ред.. І.О. Лютого.-К.: Центр учбової літератури, 2009.-456 с.

72. Податкова система - навч. посібник, за редакцією А.І. Крисоватий, О.М. Десятник, - Тернопіль, видавництво «Карт - бланш» , 2004р.;

73. Податки у термінах і визначеннях: короткий словник-довідник початківця Издательство: Івц ДПАУкраїна, 2008, 736 с.

74. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності?/ Молдован О.О. к.е.н. (керівник авторського колективу) Шевченко О.В., Єгорова О. О. / за заг ред. к.е.н., с.н.с., Заслуженого економіста України Я. А. Жаліла/ – К.: НІСД , 2010. – 80 с.

75. Пришва Н.Ю. Податкове право:навч. Посіб./Н.Ю. Пришва.-К.:Юрінком Інтер, 2010.-368 с. Бібліог.: с. 354-359

76. Про боротьбу з офшорами: європейський досвід проти українського:UA-energy.org /Ю.В. Сорокін, 2009.

77. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг.ред. проф. Ю. Б. Іванова. - X. : ВД «ІНЖЕК»,2007. – 448 с.

78. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие /В. М. Пушкарева. - М. : ИНФРА-М,1996. –191 с.

79. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права.-М., 1960.-161 с.

80. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу: Формування ринкових відносин в Україні / Ю.А. Волкова, 2008 - №1, 43-48с.

81. Российское налоговое право: проблемы теории и практики/Д.В. Винницкий.-СПб изд-во «Юридический центр Пресс, 2003.-397 с.2

82. Седлер С. Технопарки как элемент инновационной системы китайской народной республіки [Электронний ресурс]. − Режим доступа: URL: http://www.samplechina.ru/articles-view/37.htm

83. Слюсаренко С.В. Податкові правовідносини як вид правових відносин// Право та державне управлiння.- 2011,- № 2.- С. 145-149

84. Сміт А. Добробут нації. Дослідження про природу та причини добробуту нації:пер з англ..-К, 2001.-с. 505-506

85. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення /А. М. Соколовська. – К. : Знання-Прес,2004. –454 с. (Вища освіта XXI століття).

86. Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів: звіт № 36671-ua, 14 вересня 2006 р./ [світовий банк]. Підрозділ з питань подолання бідності та економічного розвитку. Регіон Європи і Середньої Азії/Марк Девіс (підгот) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ WDSP/IB/2006/11/15/00031060720061115170202/renderd/pdf/

87. Створення технопарків, техноцентрів та вільних економічних зон - австрійський досвід. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/aus/3900.html

88. Страны ОЭСР. 2000. Статистический справочник ОЭСР / Пер. с англ. – М.: Изд-во “Весь Мир”, 2001. – 96с.

89. Суторміна В. М, Федосов В. М, Андрущенко В. Л. Держава — податки — бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). — К.: Либідь, 1992

90. Тарангул Л. Л. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика: дисертація д-ра екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економічного прогнозування. - К., 2003. , табл.

91. Тарангул Л.Л. “Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації” //Фінанси України.– 2007.–№10.- С.65-78.

92. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р. Е. Островерха та ін. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292с.

93. Технологія подання платниками податків податкової звітності та податкових накладних в електронному вигляді до органів ДПС України [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://www.kyivsta.gov.ua/zvit/infa.htm

94. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование. – М.: НОРМА, 2001. – 336.

95. Толстопятенко Т. П., Федотова И. Т. Налоговое право США. —М.:Изд. центр «Анкил», 1996.

96. Трофімова Л. В. Податкова політика і податкова система / Л. В. Трофімова // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 364–370 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10tlvipc.pdf

97. Турбулентность налоговых реформ: Монография | Юрий С.И., Крисоватый А.И., Майбуров И.А., Кощук.- Издательство: Знання, 2011.- 382 с.

98. Фінансове право: Підручник / Керівник авторського колективу і відповідальний редактор Л. К. Воронова. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – X.: Фірма «Консум», 1999.—496 с.

99. Фінансове право України: Підручник.-К.: Прецедент; Моя книга 2006.-448 с.

100. Фінансове право: Навч. посібн.-3-тє вид., доп. І перероб.-К.: Атіка, 2007.-264 с.

101. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]; – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

102. Фінансове право: Навчальний посібник за кредитно-модульною системою / Павлов Д.М., Козьменко О.А., Чубенко А./ КНТ, 2009.- 520 с.

103. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях/Р.О. Халфина.-М.: Юрид. Лит., 1974.-352 с.

104. Характерні риси офшорних зон: Економіка і бізнес / Н.В. Ворнавський, - 2009- №4, 43-45с.

105. Харитонова О.І. Поняття та ознаки публічних правовідносин// Вісник Академії правових наук України.-2002.-№ 1 .-С. 36-46.

106. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР/С.Д. Цыпкин.-М.: Гос. Из-во юрид. Лит-ры, 1955.-76 с.

107. Шутак Л. Аналіз особливостей функціонування технопарків та проблеми їх розвитку в КНР. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/56-563-1

108. Юровський Д. Неоднозначність тлумачення законодавчих норм проблема податкового законодавства.//Вісник податкової служби України.- 16.10.07.-№ 39. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/article/one/Neodnoznac.html001501523.html

001501533.html