refberry.ru

Матеріальних активів

Ключові запитання

1. Основні принципи організації автоматизованого обліку основних засобів і інших нематеріальних активів

2. Постановка та розв’язання задачі обліку основних засобів та нематеріальних активів із використанням програмного продуту

3. АРМ бухгалтера з обліку запасів

Рекомендована література для самостійного вивчення теми:[ [3,4,6,71114,19]]

Стислий виклад основного матеріалу теми

1. Основні принципи організації автоматизованого обліку основних засобів і інших нематеріальних активів

1.1. АРМ бухгалтера з обліку основних засобів

Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку необоротних активів і в першу чергу основних засобів, забезпечує документальне оформлення фактів господарських дій щодо руху основних засобів і нарахування амортизації. На даному АРМБ також здійснюють процес обліку нематеріальних активів.

Функціональне призначення АРМ бухгалтера з обліку необоротних активів полягає в автоматизованому виконанні таких робіт:

- документальне оформлення операцій з надходження, введення в експлуатацію, вибуття та переміщення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів;

- аналітичний облік наявності необоротних активів, нематеріальних активів, ведення електронної картотеки інвентарних об’єктів необоротних активів;

- розрахунок амортизації необоротних активів;

- проведення індексації, дооцінки (уцінки) необоротних активів.

За допомогою АРМ користувач може одержати, роздрукувати, а також передати по мережі великі оперативні об’єми аналітичної інформації щодо основних засобів і нематеріальних активів. Крім облікових робіт важливо, ще у процесі налаштування програми, поставити умови розробникам, а також передбачити можливість акумулювання інформації та її аналізу яка б була цікава і необхідна керівникам з точки зору управління структурою основних засобів і прийняття відповідних рішень.

2. Постановка та розв’язання задачі обліку основних засобів і інших нематеріальних активів

Технологічний процес вирішення задач з обліку необоротних активів об’єднує два основних етапи:

1) створення належної інформаційної бази;

2) безпосередній процес обліку

Ці етапи можуть виконуватись на будь-який момент часу.

При створенні інформаційної бази в першу чергу працюють з розділом головного меню програми “Справочник” у режимі “Бухгалтерский учет” – “Основные средства”, ”Нематериальные активы”, “МБП”.

Під час роботи на АРМ бухгалтера користувач може отримувати підказки, звертатись до довідників, друкувати окремі документи та отримувати різні сервісні послуги, передбачені конкретною програмою. Для цього користуються розділом головного меню “Помощь”, або клавішею “F 1”.Введення в програму даних про рух основних засобів найкраще здійснювати за допомогою розділу головного меню “Документ” → ”Приход” → “Приходная накладная”, аналогічно “Расходная накладная”.

Відображення в обліку введення в експлуатацію, нарахування зносу, ліквідації основних засобів здійснюють шляхом роботи з розділом головного меню “Документ” в режимі “Прочие” з переходом на формування табличної форми необхідного документа.

Формування вихідної інформації на моніторі і її друк на паперових носіях здійснюється у режимі “Отчеты” головного меню програми.

3. АРМ бухгалтера з обліку запасів

Облік запасів за допомогою ПК на АРМ бухгалтера дає можливість виконувати такі обліково-контрольні процедури:

• нагромадження інформації з надходження, витрачання матеріалів, палива, запасних частин, МШП, напівфабрикатів, тари, готової продукції, товарів тощо;

• аналітичний облік запасів у розрізі окремих рахунків, субрахунків, груп, аналітичних позицій шляхом ведення електронних довідників;

• постійний і суцільний контроль наявності запасів та дотримання норм їх витрачання;

• визначення фактичної собівартості списаних на потреби виробництва запасів в розрізі найменувань по номенклатурі продукції, що виготовляється на підприємстві, а також собівартості реалізованих матеріальних цінностей, готової продукції, товарів;

• підготовка даних для проведення інвентаризації запасів, формування й друк необхідної первинної та результатної інформації;

• формування журналі-ордерів, журналів і відомостей за дебетом (кредитом) відповідних синтетичних рахунків та субрахунків;

• обчислення витрат на придбання матеріальних цінностей, їх приросту (убутку) на кінець звітного періоду для відображення у податковому обліку.

Переважна більшість програм дає можливість вибору методу оцінки списання матеріалів на витрати виробництва відповідно до ПСБО 9 “Запаси”.

З точки зору організації обліку на малих підприємствах, то на них функціонують, як правило, одно рівневі АРМ, які забезпечують виконання усіх процедур з обліку запасів одним бухгалтером.На великих підприємствах, або на підприємствах із значною номенклатурою матеріальних цінностей, що зберігаються у декількох складських приміщеннях, функціонування АРМ бухгалтера здійснюється за двома рівнями АРМ, тобто склад бухгалтерія.

АРМ І категорії створюють у місцях зберігання запасів. Призначення такого АРМ полягає у здійсненні процедур з первинної реєстрації та обробки даних з обліку запасів, забезпечення обліку наявності запасів. На даному рівні формується така інформаційна база:

v електронна картотека аналітичних даних про запаси;

v кількісно-вартісні показники щодо руху запасів у розрізі окремих груп, субрахунків, синтетичних рахунків;

v залишки на певну дату та за будь-який період часу.

АРМ II рівня створюють у бухгалтерії для формування зведених даних з обліку запасів, складання звітності, здійснення аналітичних і контрольних функцій, прийняття управлінських рішень. На АРМ даного рівня здійснюють розрахунки та формують вихідну інформацію регламентного, контрольного та довідкового характеру.

Інформація формується за будь-який минулий і поточний звітний період (навіть 1 день).

Забезпечується процес з обліку запасів на АРМ бухгалтера шляхом виконання стандартних процедур властивих тій чи іншій програмі. До основних технологічних операцій, які виконуються на АРМ бухгалтера, належать операції з введення вхідних даних, встановлення звітного періоду, перегляду та коригування нормативно - довідкової інформації (далі НДІ), формування і друкування документів, створення архівів та формування баз даних. Такі операції здійснюють шляхом вибору відповідних функцій у головному та підпорядкованому меню (меню нижніх рівнів).

Наприклад, в програмі 1C: Підприємство Головне меню, щодо обліку запасів використовують з декількох позицій. Зокрема: розділ “Довідник” використовують для формування електронної картотеки ТМЦ з нагромадженням даних про ціну, одиниці виміру, розміщення у групах і т.д.

У довідниках користувач має можливість формувати, так зване “дерево” аналітики ТМЦ трьох рівнів.

Доцільно відмітити, що ще у процесі підготовки програми до експлуатації, згідно знаказом про облікову політику на підприємстві, користувач обирає метод оцінки списання запасів на виробництво.

Користувачу слід знати, що заповнення (складання) будь-яких документів в процесі експлуатації програм відбувається в режимі заповнення табличної форми документа, яка з’являється на моніторі при необхідності, і лише після її заповнення можна роздрукувати документ в оригіналі.

При формуванні документів на АРМБ з обліку запасів активно використовується нормативно довідкова інформація, яка включає довідники:

– зовнішніх організацій;

– матеріально-відповідальних осіб;

– структурних підрозділів

– статей витрат та видів продукції;

– номенклатуру - цінник;

– господарських операцій та кореспонденції рахунків;

– методів оцінки запасів тощо.

Технологічний процес з обліку запасів на АРМ бухгалтера реалізується шляхом виконання стандартних процедур, які включають операції введення та виведення даних, формування та реалізації запитів тощо.

За запитом користувача, як правило, формується бухгалтерська та інша оперативна інформація для забезпечення управлінських та контрольних функцій, а також - довідкова інформація. Такі дані можуть бути зображені у вигляді відеограми, графіка, або у вигляді документа роздрукованого після активізації користувачем програми розділу звітністьголовного меню, а також оперативної інформації.

У регламентному режимі формуються документи, які забезпечують виконання облікових і контрольних функцій. Такі документи формуються у повному обсязі обов’язково у вигляді друкованого документу на паперовому носії інформації, вони є Регламентованими як за змістом, так і за термінами формування.

Тема 5001501183.html

001501193.html