refberry.ru

Методи контролю. Навчальні досягнення студентів оцінюються протягом залікового кредиту відповідно до діючих стандартів і вимог ECTS і включають поточний

Навчальні досягнення студентів оцінюються протягом залікового кредиту відповідно до діючих стандартів і вимог ECTS і включають поточний, проміжний (після кожного змістового модулю) і підсумковий контроль.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю здійснюється у фронтальній, груповій, індивідуальній формах.

Методи усного, письмового, тестового контролю, самоконтролю, взаємоконтролю, перевірки виконання ситуативних задач тощо.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Диференційований залік

Поточне тестування та самостійна робота Сума балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т7 Т8 Т 9 Т 10

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для диференційованого заліку, екзамену, курсової роботи, практики
90 та вище А відмінно
80-89 В дуже добре
65-79 С добре
55-64 D задовільно
50-54 E достатньо
35-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 F неприйнятно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1. Навчальна програма дисципліни.

2. Робоча програма навчальної дисципліни.

3. Методичні вказівки з виконання контрольної роботи.

4. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів.

5. Плани практичних занять.

6. Тестові завдання для перевірки знань студентів з дисципліни.

7. Комплексні контрольні роботи для перевірки знань студентів з дисципліни.

8. Курс лекцій.

9. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.

14. Рекомендована література

Базова

1.Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України – 1996. – №30. – Ст. 141.

2.Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984, № 8073-X // Електронний ресурс // http://zakon1.rada.gov. ua /laws/show/80731-10.

3.Митний кодекс України: Закон України 13.03.2012, № 4495-VI // Електронний ресурс: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

4.Цивільний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.5.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

6.Господарський кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004.

7.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

8.Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р., № 3425 // Вісник Верховної Ради України. – 1993. – № 39.

9.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 26 червня 1991 р. // ВВР України. – 1991. – №41. – Ст. 546.

10.Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р.// ВВР України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

11.Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // ВВР України – 1993. – №4. – Ст. 19.

12.Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // ВВР України – 1994. – № 5. – Ст. 21.

13.Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15 лютого 1995 р. // ВВР України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

14.Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 25 лютого 1995 р. // ВВР України. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

15.Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // ВВР України – 1996. – №47. – Ст. 256.

16.Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // ВВР України – 1997. – №24. – Ст. 170.

17.Про дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // ВВР України – 1999. – № 22-23. – Ст. 197.

18.Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР України № 20-21. – 1999. – Ст. 190.

19.Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр № 56. – 2000 р.

Допоміжна

20. Нотаріат в Україні: навчальний посібник (2-е вид., стереотип.) / за ред. Ю.В. Нікітіна. – К.: КНТ, 2008. – 680 с.

21. Цивільне право України: підручник в 2-х т. / за заг. ред. Я.М. Шевченка. – К.: Ін Юре, 2010. – 345 с.22. Сімейне право України: підручник / за ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2010.

15. Інформаційні ресурси

1. http://www. rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

2. http://www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

3. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

4. http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

5. http://minfin.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

6. http://www.mlsp.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства соціальної політики.

7. http://www.minregion.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

8. http://www.moz.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України.

9. http://www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

10. http://www.mil.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства оборони України.

11. http://www.mns.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

12. http://mincult.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства культури України.

13. http://mtu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України.

14. http://www.mfa.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України.

15. http://mpe.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

16. http://www.me.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

17. http://www.menr.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.001501043.html

001501053.html