refberry.ru

Основна. 1. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р

1. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Офіційне видання Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року N 2542-III [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.

3. Державний бюджет на 2010 рік. Закон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2154–17.

4. Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть: Закон України від 16 квiтня 1991 року № 959-XII // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – 377 с.

5. Про Нацiональний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року N 679-XIV.

6. Про антимонопольний комітет України: Закон України // Орієнтир. – 2000. - №14.

7. Про банки i банкiвську дiяльнiсть: Закон України від 7 грудня 2000 року №2121-III [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2121-14.

8. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19 лютого 1993 року №15-93 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93.

9. Акімов О. Антикризова монетарна політика та прогноз розвитку економіки США / О. Акімов, М. Фельдштейн // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 5. – С. 23–26.

10. Базилевич В.Д. Макроекономіка / В.Д. Базилевич. - К.: Кондор, 2006. – 386 с.

11. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посібник / В.Д. Базилевич. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2005.

12. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / За ред В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 623 с.

13. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

14. Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підр. / Л.О. Баластрик; 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 851 с.

15. Баліцька В.В. Про перспективи запровадження таргетування інфляції в Україні як нового монетарного устрою / В.В. Баліцька // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 4. – С. 13–16.

16. Білюк А.В. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної активності як елементу державної політики економічного зростання / А.В. Білюк // Держава та регіони. Серія «Державне управління». – 2010. – № 2. – С. 102–106.

17. Бондарчук К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення / К.П.Бондарчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. – № 3. – С. 193-198.

18. Бражко О.В. Умови та чинники створення ефективної зайнятості в Україні / О.В. Бражко // Економіка та держава. - 2010. - № 4. – С. 117-119.

19. Бурлачков В. Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика / В. Бурлачков // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 16–21.20. Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза / В. Бурлачков // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 49-59.

21. Геблер І. Макроекономіка: Навчальний посібник / І. Геблер; за ред. Р.М. Березюка, А.Ф. Мельника. – К.: НМКВО, 2005.

22. Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи / М. Головнін // Економіка України. – 2009. – № 2. – С. 67–78.

23. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 20–30.

24. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001.

25. Жибер Т.В. Удосконалення процесу бюджетування в Україні / Т.В. Жибер // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 76–82.

26. Заярна Н. М. Причини безробіття в різних умовах економічного розвитку України та методи її подолання)/ Н. М. Заярна // Науковий вісник. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С.196–200.

27. Ізосімова Н. Порядок денний – 2010: першочергові реформи для забезпечення стійкого зростання української економіки / Н. Ізосімова // Дзеркало тижня. –2010. – № 5. – С. 7.

28. Колосова В.П. Співробітництво з МВФ: реформа квот краї-членів Міжнародного валютного фонду/ В.П. Колосова //Фінанси України. –2011. –№8(55). –С.29 –34.

29. Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн Європейського Союзу / В.П. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 9. – С. 11–14.

30. Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики / Т. Кричевська // Економіка України. – 2010. - № 4. – С. 65–75.

31. Круш П.В. Макроекономіка: Навч. посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. - Київ: Центр навч. л-ри, 2005. – 400с.

32. Кулішов В.В. Макроекономіка / В.В. Кулішов. – К.: Кондор, 2006. – 256 с.

33. Кушнір О. Актуальні проблеми застосування фіскальних методів подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи / О. Кушнір // Світ фінансів. – 2010. – № 2.– С. 68–75.34. Лондар С. Макроекономічні фактори впливу на економіку та фінансування дефіциту держбюджету України в 2010 році / С. Лондар // Казна України. – 2010. – № 2.– С. 12–15.

35. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / [С. Будаговська, О. Кілієвич, У. Луніна та ін.]; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 517 с.

36. Мельникова В.І. Макроекономіка: Навч. посібник / В.І. Мельникова, Н.І. Клімова. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 394 с.

37. Мітус О.О. Моделювання зайнятості населення в Україні з використанням регресійного аналізу / О.О. Мітус // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. – С. 34-37.

38. Міщенко С.В. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку України / С.В. Міщенко // Фінанси України. - 2010. – № 7. – С. 35–49.

39. Мярковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / А.І. Мярковський // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 3–19.

40. Міщенко С.В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування / С.В. Міщенко // Фінанси України. - 2009. - № 7. - С. 75-89.

41. Наєнко О.Ю. Фіскальна політика як важливий інструмент у процесі стабілізації економіки / О.Ю. Наєнко // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 82–83.

42. Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І.А. Нідзельська // Фінанси України. – 2009. –№ 8. – С. 102–109.

43. Новосад Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів / Л. Новосад // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 28–34.

44. Озерчук О.В. Розвиток економічних теорій антициклічного податкового регулювання/ О.В.Озерчук//Наукові праці НДФІ. –2011. –№2(55). –С.55–64.

45. Основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України від нового уряду // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 10–11.

46. Паливода К.В. Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві / К.В. Паливода // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 96–103.

47. Панчишин С. Макроекономіка: навч. посіб. / С. Панчишин; вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

48. Панчишин С. Макроекономічний аналіз: Навч. посіб. / С. Панчишин. – К.: КНТЕУ, 2000. – 208 с.

49. Прокопенко О.А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів / О.А. Прокопенко // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 27–30.

50. Прушківська Е.В. Таргетування як аспект монетарної політики в умовах глобалізації / Е.В. Прушківська, А.Б. Владикіна // Держава та регіони. Серія «Економіка і підприємництво». – 2010. –№ 3.– С. 141–146.

51. Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз / Р. Пустовійт // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 63–76.

52. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник / І.Ф. Радіонова. – К.: Таксон, 2005.

53. Рябінова Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябінова // Вісник НБУ. – № 7. – 2008. – С. 32–35.

54. Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Підручник / А.Г. Савченко. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 448 с.

55. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухатаєвич, О.М. Тітьонко. - К.: Либідь, 2002.

56. Салига С.Я. Економічна ефективність доданої вартості, створеної національною економікою / С.Я. Салига // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 203–206.

57. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник / К.С. Солонінко. – К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с.

58. Сомик А. Базові транспарентні документи грошово-кредитної політики: європейський досвід і перспективи впровадження в Україні / А. Сомик, В. Міщенко, І. Шумило // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 3–9.

59. Ставицький А.В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні / А.В. Ставицький, В.Р. Хом’як // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 50–57.

60. В.Г.Федоренко. Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко, Р.Л. Капченко // Економіка та держава. – 2010. – № 3.– С. 4–7.

61. Хярнанюк Л.В. Макроекономіка / Л.В. Хярнанюк. – К.: Кондор, 2006. – 176 с.

62. Шануров О.О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах / О.О. Шануров // Держава та регіони. – 2008. – № 2. – С. 273–277.

63. Шевчук В.О. Вплив бюджету на макроекономічні показники / В.О. Шевчук, Р.І.Копич // Фінанси України. – 2010. –№ 3. – С. 3–12.001500563.html

001500573.html