refberry.ru

ОСНОВНА 7 страница

26. Орловський О. С. Правовий статус органів самоорганізації населення : автореф. дис.канд.юрид.наук / О. С. Орловський. – Одеса. – 2004. – С.10-18.

27. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

28. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : навчальний посібник / О. В. Прієшкіна. – К. : Кондор, 2004. – 336 с.

29. Трачук П. А. Місцеве самоврядування в Україні в контексті конституційних і демократичних реформ : монографія / П. А. Транчук. – Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2006. – 567 с.

30. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч. –3- тє вид., доп. і перероб. / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.

31. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України : монографія / О. В. Чернецька. – К.: Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008.

31. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с.

3. Розподіл балів, які отримують студенти

Написання роботи Захист роботи Сума
до 50 до 50

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи (проекту), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
80-89 В добре
70-79 С
60-69 D задовільно
50-59 Е
1-49 FX незадовільно не зараховано

Критерії оцінювання

Не допущено до захисту - в курсовій роботі немає обов’язкових складових частин: плану, вступу, висновків, списку використаних джерел; - не розкрито хоча б один з пунктів плану, передбачених методичними рекомендаціями; - зміст роботи не відповідає темі; - курсова робота носить компілятивний характер; - автор посилається на не чинне законодавство.
Допущено до захисту 0-15 балів - робота написана самостійно; - не визначено мету, завдання та предмет дослідження; - має місце певна невідповідність змісту роботи заявленій темі; - порушена логіка викладу матеріалу, питання плану розкриті не повністю; - є суттєві недоліки в оформленні курсової роботи.
16-25 балів - робота написана самостійно; - не визначено мету, завдання та предмет дослідження; - досліджувана проблема в основному розкрита, але не відрізняється новизною, теоретичної глибиною і аргументованістю; - є несуттєві недоліки в оформленні курсової роботи.
26-35 балів - робота написана самостійно; - одне питання плану розкрито в недостатньому обсязі; - в роботі не повністю використані необхідні для розкриття теми наукова література, нормативні документи; - є несуттєві недоліки в оформленні курсової роботи.
36-45 балів - робота актуальна, написана самостійно; - основні положення роботи розкриті на достатньому теоретичному та методологічному рівні; - складена бібліографія за темою роботи; - є несуттєві недоліки в оформленні курсової роботи.
46-50 балів - - питання плану розкрито на достатньому теоретичному та методологічному рівні; - робота виконана самостійно, має творчий характер; - дано ґрунтовний аналіз ступеня теоретичного дослідження проблеми, різних підходів до її вирішення; - показано знання нормативної бази, враховані останні зміни в законодавстві та нормативних документах з даної проблеми; - проблема розкрита глибоко і всебічно, матеріал викладено логічно; - широко представлена ​​бібліографія з теми роботи; - за своїм змістом і формою робота відповідає всім пред'явленим в методичних рекомендаціях вимогам.Укладач: доцент кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права Воронов Марк Миколайович

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Форма контролю:

· контрольна робота

· практичні заняття

· залік

Навчальна дисципліна «Цивільне право України (загальна частина)» у третьому семестрі передбачає засвоєння студентами основних положень таких підгалузей цивільного права як особисті немайнові права та загальні положення цивільного права. Підсумковою формою контролю знань студентів є залік, допуск до якого передбачає виконання першого та другого модулів.001500523.html

001500533.html