refberry.ru

Основні засади інформатики

Перетворення інформаційного продукту на товар призводить до корінних змін у суспільстві, яке набуває ознак інформаційного. Домінують у ньому інформаційні ресурси, тому глобальна інформатизація суспільства на сьогодні є невід'ємною характеристикою сучасного світу.

Постійне зростання обсягів інформації вимагає від працівників багатьох галузей навичок роботи з такими програмами, як текстовий редактор, бази даних, табличний процесор тощо, без яких неможливе вико­нання основних дій із накопичення, зберігання та опрацювання й отримання необхідної, достатньої, достовірної інформації. Тому критерій успіху будь-якого підприємства полягає в наявності висококваліфіко­ваного персоналу, який вільно володіє необхідними знаннями і вміннями не тільки в професійній сфері, а й в галузі інформатики, що дає змогу широко використо­вувати на робочих місцях засоби комп'ютерного моделювання, аналізу, прогнозування та ін. Отже, вивчення інформатики має велике значення для майбутніх спе­ціалістів будь-якої галузі.

На сьогодні інформатика і комп'ютерна техніка є комплексом складних взаємопов'язаних елементів і понять, які становлять їх основу. Основними поняття­ми інформатики і комп'ютерної техніки є «дані», «інформація».

Дані — сукупність відомостей про осіб, предмети, події, вища,процеси.

Вони можуть бути представлені в різноманітній формі, зокрема як текст, графіка, відеозображення, звук, рукописний текст, що ускладнює процес їх опра­цювання за допомогою комп'ютера і вимагає досконалі­ших апаратних засобів, комунікаційних можливостей, створення складного програмного забезпечення.

Інформація — дані, які використовують з метою здобуття нових знань, прийняття практичних рішень, отримання певних результа­тів.

Інформація є своєрідним продуктом, що має вар­тість, величина якої залежить від багатьох характери­стик:

1) адекватності (відповідності інформації при пере­даванні її з одного середовища в інше або від одного джерела до іншого);

2) повноти (обов'язкової вимоги в процесі прийняття рішень);

3) надлишковості (відіграє як позитивну роль (змен­шення втрат інформації), так і негативну (збільшення обсягу інформації));

4) достовірності (має значення ступінь її відповідно­сті об'єкту, якого вона стосується);

5) доступності (можливості отримання тієї або іншої інформації);

6) актуальності (ступеня відповідності інформації поточному моменту);

7) захищеності (захисту інформації від її пошко­дження, втрати, несанкціонованого доступу та ін.).

Збирання, зберігання, кодування, накопичення, опрацювання та передавання інформації становлять інформаційний процес, який забезпечує комп'ютерна техніка. Комп'ютерна техніка — матеріальний носійдля виконання інформаційних процесів. Інформатика є наукою, яка вивчає інформаційні процеси.

Інформатика — наука, що вивчає інформаційні процеси, аналізує і систематизує методи та способи одержання, перетворення, передавання, зберігання і використання інформації, принципи функціонування інформаційних систем, застосування інформацій­них технологій у всіх видах суспільної діяльності: виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині та ін.

Розділи інформатики, присвячені вивченню, аналі­зу та вдосконаленню економічних систем, вивчає еконо­мічна інформатика, закономірності і форми руху інформації в суспільстві — соціальна інформатика.

Проблемною сферою інформатики є дослідження систем і процесів управління, аналіз апаратних і про­грамних засобів інформаційних систем, методів і спо­собів одержання, передавання, використання накопи­ченої інформації в різних інформаційних середови­щах.

Основними напрямами досліджень інформатики як науки є:

Ø аналіз комп'ютерних систем і розроблення мето­дів побудови нових;

Ø розроблення нових програмних засобів;

Ø аналіз ризиків безпеки інформації та розроблення методів її захисту;

Ø розроблення в області штучного інтелекту (екс­пертні системи, нейронні мережі);

Ø створення моделей віртуальної дійсності;

Ø інформаційне моделювання;

Ø впровадження нових і вдосконалення існуючих інформаційних технологій.

Опрацювання інформації за допомогою комп'ютерної техніки виконують завдяки інформаційній технології.

Інформаційна технологія — сукупність методів і програмно-тех­нічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забез­печує збирання, опрацювання, зберігання, поширення і відобра­ження інформації з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, а також підвищення їхньої надійності та оперативності.

За допомогою інформаційних технологій виконують такі основні процедури:

Ø збирання і реєстрування даних, створення пер­винних документів;

Ø передавання інформації засобами мережі;

Ø кодування інформації завдяки відповідному про­грамному забезпеченню;Ø зберігання і накопичення інформації для її подальшого, можливо, багаторазового використання;

Ø опрацювання інформації й формування вихідних документів;

Ø прийняття рішень на базі отриманої та опрацьова­ної початкової інформації.

Крім того, інформаційні технології стимулюють розвиток суспільства і мають стратегічне значення для таких операцій:

Ø ефективне використання інформаційних ресурсів суспільства (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, досвіду);

Ø оптимізація та автоматизація інформаційних процесів (підготовки, зберігання, опрацювання і пере­давання інформації);

Ø розроблення виробничих технологій (систем авто­матизованого проектування, керування технологічни­ми процесами тощо);

Ø застосування в системах електронних телекомунікацій;

Ø виконання функцій пошуку інформації за допо­могою різноманітних інформаційно-пошукових систем, зокрема спеціалізованих порталів або пошукових серве­рів глобальної мережі Internet, бібліотечних систем тощо;

Ø підвищення інтелектуального потенціалу суспіль­ства насамперед завдяки дистанційній освіті, а також різноманітним навчальним, контролюючим, довідковим системам;

Ø геоінформаційна діяльність, тобто для прогнозу­вання складних погодних явищ, керування енергети­кою, зв'язком, транспортом, службами захисту певних географічних об'єктів (міст, країн);

Ø використання методів інформаційного моделю­вання в науково-дослідних роботах, що дає змогу здій­снювати й аналізувати складні або небезпечні експери­менти; такі методи використовують і для моделювання глобальних процесів, космічного інформаційного моні­торингу з метою прогнозування екологічних катастроф, технологічних аварій тощо.

Інформатика охоплює всі сфери суспільного життя. Формування глобальної інформаційної цивілізації перетворилося наприкінці XX ст. на провідну тенден­цію світового розвитку. І сьогодні інформаційно-комукікаційні технології є одним із найважливіших факто­рів, що впливають на розвиток суспільства XXI ст. та особистості.001500463.html

001500473.html