refberry.ru

Осо­б­ли­во­с­ті про­вадження у справах з при­во­ду рішень, дій або бездіяль­но­с­ті державної ви­ко­навчої слу­жби, про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

До­три­мання принци­пів обо­в’язко­во­сті та до­бро­ві­ль­но­сті ви­ко­нання судово­го рі­шення є одним із кри­те­рі­їв ви­зна­чення рі­вня пра­во­сві­до­мо­сті та право­вої куль­тури суспі­ль­ства. Однак кі­ль­кість до­куме­нтів, що ви­ко­нуються держа­вною ви­ко­навчою служ­бою, сві­дчить про те, що судо­ві рі­шення, в основно­му, ви­ко­нують­ся в при­мусо­во­му по­рядку.

Ви­ко­нання судо­вих рі­шень як за­ве­рша­ль­на ста­дія судо­во­го про­ва­дження є ва­ж­ли­вим ета­пом, без яко­го сам факт при­йняття рі­шення втра­чає сенс, і то­му за­ли­шення про­блем їх ви­ко­нання по­за ува­гою ста­вить під загро­зу ме­ту здійснення судо­чинства.

То­му на за­ко­но­да­вчому рі­вні вста­но­влено судо­вий контроль за виконанням рі­шень юрисди­к­цій­них орга­нів. У ро­зумінні ст. 267 КАС Укра­їни та­кий ко­нтроль здій­снюєть­ся шляхом:

– зо­бо­в’язання суб’єк­та вла­дних по­вно­ва­жень, не на ко­ристь якого ухва­ле­не судо­ве рі­шення, по­да­ти у вста­но­вле­ний судом строк звіт про ви­ко­нання судо­во­го рі­шення, за на­слідка­ми розгляду яко­го або у ра­зі його не­на­дхо­дження у вста­но­вле­ний строк суд мо­же по­ста­но­ви­ти окре­му ухва­лу;

– розгляду адмі­ні­стра­ти­вних по­зо­вів про оска­рження рі­шень, дій або безді­яль­но­сті держа­вної ви­ко­навчої служ­би у по­рядку, ви­зна­че­но­му ст. 181 КАС.

При­мусо­ве ви­ко­нання рі­шень судів та інших орга­нів (по­са­до­вих осіб) по­кла­де­но на держа­вну ви­ко­навчу служ­бу, яка вхо­дить до си­сте­ми орга­нів Мі­ні­стерства юсти­ції Укра­їни, а відтак є орга­ном ви­ко­навчої вла­ди.

Відпо­ві­дно до За­ко­ну Укра­їни «Про держа­вну ви­ко­навчу служ­бу» примусо­ве ви­ко­нання рі­шень безпо­се­ре­дньо здій­снюють держа­вні ви­конавці:

– Де­па­рта­ме­нту держа­вної ви­ко­навчої служ­би Мі­ні­стерства юсти­ції Укра­їни;

– відді­лів держа­вної ви­ко­навчої служ­би Го­ло­вно­го управління юсти­ції Мі­ні­стерства юсти­ції Укра­їни в Авто­но­мній Ре­спублі­ці Крим, обла­сних, Ки­ївсь­ко­го та Се­ва­сто­поль­сь­ко­го мі­сь­ких управлінь юсти­ції;

– ра­йонних, мі­сь­ких (міст обла­сно­го зна­чення), ра­йонних у мі­стах відді­лів держа­вної ви­ко­навчої служ­би відпо­ві­дних управлінь юсти­ції.

Мо­ж­на виді­ли­ти дві ка­те­го­рії до­куме­нтів, які підляга­ють ви­ко­нанню держа­вною вико­навчою служ­бою – судо­ві рі­шення та рі­шення інших орга­нів (по­са­дових осіб).

До ви­ко­навчих до­куме­нтів, ви­да­них на підста­ві судо­вих рі­шень на­лежать:

– ви­ко­навчі ли­сти, по­ста­но­ви, ухва­ли адмі­ні­стра­ти­вних судів;

– ви­ко­навчі ли­сти (в то­му чи­слі ви­не­се­ні на підста­ві рі­шення іно­зе­мно­го суду та ухва­ли про на­дання до­зво­лу на йо­го при­мусо­ве ви­ко­нання), по­ста­но­ви, ухва­ли, судо­ві на­ка­зи за­га­ль­них судів;– на­ка­зи, ухва­ли, по­ста­но­ви го­спо­дарсь­ких судів;

– рі­шення Євро­пей­сь­ко­го суду з прав люди­ни у спра­ві про­ти Укра­їни.

До рі­шень інших орга­нів (по­са­до­вих осіб), що підляга­ють при­мусо­во­му ви­ко­нанню, на­ле­жать:

– ви­ко­навчі на­пи­си но­та­рі­усів;

– по­сві­дчення ко­мі­сій по трудо­вих спо­рах, що ви­да­ють­ся на підста­ві відпо­ві­дних рі­шень цих ко­мі­сій;

– по­ста­но­ви орга­нів (по­са­до­вих осіб), упо­вно­ва­же­них розгляда­ти спра­ви про адмі­ні­стра­ти­вні пра­во­по­рушення у ви­па­дках, пе­редба­че­них за­ко­ном;

– рі­шення орга­нів держа­вної вла­ди, при­йняті з пи­тань во­ло­діння і кори­стування куль­то­ви­ми буді­влями та май­ном;

– по­ста­но­ви держа­вно­го ви­ко­навця про стягнення ви­ко­навчо­го збору, ви­трат на про­ве­дення ви­ко­навчих дій та на­кла­дення штра­фу;

– рі­шення інших орга­нів держа­вної вла­ди у ви­па­дках, як­що за за­коном їх ви­ко­нання по­кла­де­но на держа­вну ви­ко­навчу служ­бу.

Пе­ре­лік ви­ко­навчих до­куме­нтів не є ви­че­рпним. Та­ким чи­ном, судам слід вра­хо­вува­ти, що рі­шення юрисди­к­цій­них орга­нів підляга­ють ви­ко­нанню ли­ше у в тих ви­па­дках, ко­ли на це є пряма вказівка в за­ко­но­да­вчо­му ак­ті.

Учасники виконавчого провадження – сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання (крім державного виконавця) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій – поняті, працівники органів внутрішніх справ, представники органів опіки і піклування, інших органів та установ, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб. КАС встановлено скорочені строки для подання адміністративного позову та розгляду справи, щоб судове оскарження не затягувало самого процесу виконання судових рішень та рішень інших органів, що підлягають примусовому виконанню. Так позовну заяву може бути подано до суду у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів або у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи інтересів, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. У разі пропущення зазначених строків звернення до суду застосовуються правила ст. 100 КАСУ (адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його подала, не згайде підстав для поновлення строку).Відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби є відповідний орган державної виконавчої служби. Сам державний виконавець чи інша посадова особа державної виконавчої служби залучаються судом як треті осби, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, якщо вони не діють як представники органу державної виконавчої служби в цьому процесі.Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача не пізніше наступного дня після відкриття провадження у справі. Протягом одного дня з дня одержання такого повідомлення відповідач зобов'язаний отримати в суді копію позовної заяви та доданих до неї документів. Така адміністративна справа вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження у справі.

Особливості провадження у справах за адміністративними по­зовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання передбачені статтею 183 КАС. Подати адміністративний позов про усунення обмежень у реалізації цього права може організатор (органі­затори) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зі­брань у разі, якщо, на думку позивача, суб'єкт владних повноважень створює перешкоди для проведення таких заходів. Позов подається до адміністративного суду за місцем проведення мирних зібрань. Відповідачем може бути орган виконавчої влади або орган місцевого са­моврядування, що були належним чином повідомлені про проведен­ня таких заходів.Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце розгляду справи суд негайно повідомляє сторони. Адміністративна справа про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання повинна бути розглянута судом протягом трьох днів після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до проведення від­повідних заходів або у день їх проведення - невідкладно.

Постанова суду в адміністративній справі про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання виконується негайно.001500203.html

001500213.html