refberry.ru

Параметри допустимих мензульних ходів під час великомасштабного знімання

Масштаб знімання Максимальні довжини ходу, м Максимальні довжини ліній, м Максимальна кількість ліній у ході
1:5000
1:2000
1:1000
1:500

Хід масштабу 1:500 може складатися із двох ліній по 25 м кожна.

Зауважимо, що в розрахунках допустимої довжини висячих мензульних ходів (саме такі ходи часто використовуються) брались до уваги тільки похибки вимірювання ліній та похибки побудови горизонтальних кутів. Неминучі,


Розділ IV

абсолютні, випадкові похибки відкладання ліній за допомогою циркуля-вимір-ника та поперечного масштабу, які дорівнюють 0,1-0,2 мм плану (граничні - 0,3 мм), практично незалежні від довжин ліній (зазвичай, декілька сантиметрів у цьому масштабі плану), не враховувались.

Тому для компенсації впливу цих похибок доцільно виконувати вимірю­вання ліній для мензульних ходів мірною стрічкою або рулеткою не тільки під час знімання у масштабі 1:500, але й у масштабах 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Заміна висячих ходів ходами між точками з відомими координатами також підвищує їхню точність.

Інструкція дає змогу використовувати під час мензульного знімання геомет­ричну мережу трикутників, але тільки під час знімання у масштабі 1:5000.

IV.2.7. Розрахунок точності та допустимої довжини теодолітного ходу

Нехай теодолітний хід прокладено між відомими пунктами. Скорис­таємось формулою, виведеною в розділі II:


(IV.2.24)

Знайдемо екстремальне значення кількості сторін ходу п. Для цього продиференціюємо (IV.2.25) по п і результат прирівняємо до нуля:


дп „2

Після перетворень отримаємо: \2

(IV.2.25)

2000 0,5' Кути вимірюють теодолітом із точністю відліку двома прийомами,

а труба наводиться на віху з віхоутримувачем. Тому приймемо Нехай

лінії вимірюються стрічкою з відносною похибкою 1/2000.Великомасштабне топографічне знімання

На підставі (IV.2.24) розрахуємо, які довжини ходів можна допускати для різних масштабів знімання.

У класичній геодезії допускаються в два рази більші за допустимі похибки координат Мдоп нев'язки ходів f, , оскільки після зрівноваження ходів

похибки координат зменшаться приблизно вдвічі. Проте тоді значна кількість точок ходу буде мати похибки координат, що дорівнюють допустимим, що для паперових карт небажано, а для ЦММ взагалі не можна допускати, тому що на ЦММ вимірювання координат, довжин виконуються не графічно, а аналітично. У табл. IV.2.3 наведено розрахунки параметрів ходів для Мдоп =

■ 2Мдоп.коР = Адо„ та Для Мдоп = Мдоп.коР- Останні значення параметрів взято вдужки.

Зрозуміло, що при цьому математична основа карт буде вдвічі точнішою. Сучасні точності вимірювання кутів та ліній дають змогу це реалізувати. Вважаємо, що точнішу математичну основу, а також точніші плани та карти необхідно мати вже сьогодні.

Таблиця IV. 2.3001500043.html

001500053.html